CZ GB Staňte se fanoušky WEBUJE.CZ na Facebooku Staňte se fanoušky Chci do administrace

Smlouva o zpracování osobních údajů

24.05.2018 09:27
uzavřená mezi Webuje jako zpracovatelem a Uživatelem jako správcem ve smyslu čl. 28 GDPR.

Předmět zpracování: Budeme zpracovávat takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o osobní údaje osob, které navštíví webové stránky, které jste vytvořili prostřednictvím nástroje Webuje dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách.

Doba zpracování: Webuje zpracovává osobní údaje po dobu trvání po dobu trvání smluvního vztahu do doby, než Uživatel zruší svůj účet. Data Uživatele jsou uložena po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Následně jsou veškerá uložená data Uživatele smazána.

Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatelů prostřednictvím nástroje Webuje.

Typ a kategorie zpracovávaných osobních údajů: Zpracováváme takové osobní údaje, které uložíte na naše servery.

Naše povinnosti jako zpracovatele osobních údajů: Zavazujeme se:

a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;

b) zajistit, aby se naši pověření pracovníci, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;

c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení zohledňujeme zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů;

d) zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);

e) být Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Webuje k dispozici;

f) bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;

g) poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Uživateli kontrolu splnění uvedených povinností. Veškeré informace o zpracovávání osobních údajů ze strany Webuje jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Další zpracovatelé: Uživatel dává souhlas k tomu, aby Webuje zapojilo do zpracování osobních údajů, které uložíte na naše servery, další zpracovatele. Seznam zpracovatelů je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.

   

Anebo nás kontaktujte a my Vám vytvoříme web včetně originálního designu na míru.